SCHIRP & Partner Rechtsanwälte mbB – DE - Kontakt
SCHIRP & Partner Rechtsanwälte mbB – DE - Kontaktieren Sie uns

Ihr Kontakt zu uns

Wir sind je­der­zeit für Sie da und freuen uns über Ihre Nach­richt. So kön­nen Sie uns erreichen:

Te­le­fon: +49 (0)30 – 327 617 0

E-​Mail: mail@​ssma.​de

Alle Kon­takt­da­ten

WIRECARD i Ernst & Young: Największy skandal na niemieckim rynku kapitałowym (polnisch)

IURIS­Link | li­piec 2021 | Dr. Wolf­gang Schirp: Afera WIRE­CARD jest na­j­więks­zym skan­da­lem, jaki kiedykol- wiek dot­knął nie­miecki ry­nek ka­pi­tałowy. WIRE­CARD AG był no­to­wany na giełd­zie od 2002 roku. Wz­rost firmy wy­da­wał się nie do za­trzy­ma­nia. W roku 2018 firma WIRE­CARD AG została włą- czona do wi­o­dącego in­deksu Nie­miec – DAX. WIRE­CARD AG zas­tąpił tam cz­ci­godny Com­merz­bank. W szc­zy­to­wym mo­men­cie war­tość gieł­dowa WIRE­CARD AG wy­no­siła po­nad 25 mi­li­ar­dów EURO. In­west­orzy nie­mieccy i polscy, ale także wielu in­west­orów z in­nych kra­jów zauf­ało fir­mie i ku­piło ak­cje. W czerwcu 2020 r. nas­tąpił na­gły krach: WIRE­CARD AG mu­siał przyz­nać, że środ- ki pi­e­niężne w wy­so­kości 1,9 mld EURO, które mi­ały znaj­do­wać się na rach­un­kach po­wier­nic­zych, w rzec­zy­wis­tości nie były ujęte w bil­an­sie. Kilka dni póź­niej firma stała się nie­wy­pła­calna. Ak­cje, które w szc­zy­to­wym mo­men­cie warte były po­nad 190 EURO, spa­dły po­niżej po­ziomu 1 EURO.

Ro­czne spra­woz­da­nia fin­an­sowe WIRE­CARD AG były od 2009 roku pot­wierd­zane przez Ernst & Young (EY). EY jest jedną z „Wiel- kiej Cz­wórki”, czyli jedną z na­j­więks­zych firm au­dy­tor­skich na świe­cie. Jak to moż­liwe, że tak znana firma au­dy­tor­ska nie wy­kryła os­zu­stwa war­tego mi­li­ardy? Czy EY musi być od­po­wied­zi­alna za pow­stałe sz­kody? Jeśli uda się wyeg­ze­kwo­wać tę od­po­wied­zi­al­ność, będ­ziemy mogli ogra­nic­zyć sz­kody po­nos­zone przez in­west­orów i sko­ry­go­wać nie­pra­wi­dło­wości w nas­zym sys­te­mie prawnym i go- spodarczym. 

Kim jest Ernst & Young (EY)?

Ernst & Young jest działa­jącą na całym świe­cie sie­cią audyto- rów. Od kilku lat firma posłu­guje się je­dy­nie na­zwą skró­coną EY. Międ­zy­n­a­ro­dowa or­ga­ni­zacja EY za­trud­nia 284.000 osób w po­nad 700 lo­ka­li­zac­jach w 150 kra­jach. Glo­balne przy­chody wy­ni­o­sły 36,4 mld do­larów w roku fin­an­so­wym 2018/2019. Główną de­wizą EY jest „Bu­do­wa­nie lepszego świata pracy”. Dumny slo­gan – ale czy EY spro­stał temu zadaniu?

Nie­mie­cka firma EY ma swoją sied­zibę w Stuttgar­cie. W roku fin­an­so­wym 2018/2019 osią­gnęła obrót w wy­so­kości 2,1 mld EURO. EY Ger­many prze­pro­wad­ziła bada­nie ws­zyst­kich ro­cz­nych spra- woz­dań fin­an­so­wych dla WIRE­CARD AG od 2009 roku. W latach obrot­o­wych 2009 i 2010 EY była „wspól­nym bie­głym re­wi­den­tem”, tj. bie­głym re­wi­den­tem wspól­nie z in­nym bie­głym re­wi­den­tem. Po­c­ząwszy od roku obrot­o­wego 2011 EY prze­jęła sam au­dyt i certy- fi­ka­cję. Dla­tego też EY znała sy­tu­ację w fir­mie WIRE­CARD AG już od po­n­add­zie­sięciu lat przed jej upad­kiem. A jed­nak EY po­ni­o­sła spek­ta­ku­larną porażkę w kon­troli nad os­zu­st­wem WIRECARD.

Po­zwy in­west­orów prze­ciwko EY

Liczni in­west­orzy złożyli wni­o­ski o od­sz­ko­do­wa­nie prze­ciwko EY. Nasza kan­cel­aria działa na rzecz około 1.160 po­wo­dów. Pod- stawą po­z­wów jest wy­rok nie­mieckiego Fe­deral­n­ego Try­bu­nału Spra­wi­ed­li­wości (Bun­des­ge­richts­hof), zgod­nie z którym bie­gły re­wi­dent musi zapła­cić od­sz­ko­do­wa­nie, jeżeli działał „nied­bale”, „lek­ko­myśl­nie” lub „nie­su­mi­en­nie” (wy­rok z 12 marca 2020 r. – VII ZR 236/19). Zar­zuty te mogą być do­brze uz­a­sad­nione prze­ciwko EY. Przez lata EY pot­wierd­zał, że WIRE­CARD rze­komo po­sia­dał duże ilości go­tówki na rach­un­kach po­wier­nic­zych. Ost­atecz­nie było to około 1,9 mld euro. EY pot­wierd­ził ist­ni­e­nie tych środ­ków bez od­po­wied­nich pot­wierd­zeń sald z ban­ków. Ta firma au­dy­tor­ska nie zwróciła się rów­nież o przedsta­wi­e­nie porów­ny­wal­nych do­wo­dów. Ta­kie zacho­wa­nie jest dość niez­ro­zu­mi­ałe i od­biega od zwy­kłej prak­tyki au­dy­torów. Ta­kie pos­tę­po­wa­nie można okreś­lić jako „nie- dbałe”, „lek­ko­myślne” i „nieuz­a­sad­nione”. Po­zwy mają więc duże sz­anse na powodzenie.

Obe­c­nie do roz­strzy­g­nięcia po­zostają kwestie pro­ce­du­ralne. Przede ws­zyst­kim sądy okrę­gowe w Stuttgar­cie i Mo­nach­ium spie- rają się, który sąd jest właściwy do roz­pozna­nia sprawy, tzn. kto ma za­jąć się licz­nymi po­z­wami. Pro­blem ten zosta­nie jed­nak ro­z­wią­zany w ciągu na­j­b­liżs­zych kilku ty­godni. Nas­tęp­nie roz­po­cz­nie się praca me­ry­to­ryczna i prze­pro­wad­za­nie do­wo­dów. Na­leży się spod­zie­wać, że w wielu przy­pad­kach EY będ­zie mu­siał wy­pła­cić in­west­orom odszkodowanie.

Par­la­men­tarna Ko­misja Śledcza Bundestagu

Aferą WIRE­CARD zaj­muje się rów­nież nie­miecki Bun­des­tag. Bun­des­tag po­wołał par­la­men­tarną ko­misję śledczą. Dla tej parla- men­tar­nej ko­misji śledc­zej na pierws­zym pla­nie znaj­dują się kwestie po­li­ty­czne. Na­leży wy­jaś­nić, jak moż­liwe było os­zu­stwo na taką skalę i dlac­zego za­wi­o­dły ws­zyst­kie or­gany nad­zor­cze. W tym kontek- ście oc­zy­wiście zosta­nie rów­nież po­rus­zona kwestia tego, dlac­zego EY pra­co­wał tak nieu­dol­nie. W tym celu przesłuchano świad­ków z kon­ku­ren­cy­j­nej firmy KPMG, która w kwiet­niu 2020 r. przeprowa- dziła spec­jalne dochod­ze­nie w spra­wie WIRE­CARD. Zezna­nia tych świad­ków były kluc­zowe. Świad­ko­wie pot­wierd­zili, że można było bez żad­nych pro­ble­mów usta­lić, że rze­kome rach­unki po­wier­nicze nie ist­niały, jak i saldo go­tów­kowe w wy­so­kości 1,9 mld EUR. Jeśli to prawda, to EY nie będ­zie w sta­nie sku­tecz­nie się bronić.

Do tej pory EY stała na sta­nowisku, że sama pa­dła ofiarą oszu- stwa. Ale to nie jest prawda. Obe­c­nie jasne jest coś zu­peł­nie prze- ciw­n­ego: gdyby EY przestrz­e­gała zwy­kłych obo­wiąz­ków au­dy­tora, os­zu­stwo do­ty­c­zące rach­un­ków po­wier­nic­zych zostałoby ujaw­nione wiele lat temu, a in­west­orzy nie po­nieś­liby żad­nych strat. Ustale- nia par­la­men­tar­nej ko­misji śledc­zej po­mogą nam za­tem rów­nież w pos­tę­po­wa­niu cywilnym.

Re­formy ustawodawcze

Usta­wo­dawcy re­for­mują prawo re­gu­lu­jące działal­ność au­dy­torów. Pos­tę­pują oni jed­nak w sposób poło­wiczny i niez­de­cy­do­wany. Zasad- nicze punkty pro­ble­mowe nie zostały po­rus­zone. W szc­ze­gól­ności zle­ca­nie usług bie­głym re­wi­den­tom nie jest odd­zie­lone od ich wyna- grod­ze­nia. Pro­fe­sor uni­wer­sy­tetu w Ham­burgu Kai-​Oliver Kn­ops i ja już w 2020 roku złoży­liśmy pro­po­zy­cję, aby zle­cić zle­ca­nie au­dytu stro­nie trze­ciej, na przy­kład Deut­sche Börse AG. Deut­sche Börse AG mo­głaby zle­cić spół­kom wy­płatę za­liczki na po­c­zet prze­w­i­dy­wanych kosz­tów au­dytu, a nas­tęp­nie sa­mod­ziel­nie wy­brać i opła­cić au­dy­tora jako zewnę­trzną stronę trze­cią („trze­cia strona umowy”). W ten sposób ro­z­wią­zany zostałby ist­nie­jący obe­c­nie kon­flikt in­te­resów. Jak do­tąd jed­nak usta­wo­dawca nie zbliżył się do nas­zej pro­po­zy­cji. Okaże się, co wy­ni­knie z dals­zej debaty.

Wni­o­sek

Par­la­men­tarna ko­misja śledcza robi ws­zystko, co w jej mocy, aby wy­jaś­nić kwestię od­po­wied­zi­al­ności po­li­ty­cz­nej. Zada­niem są­dów cy­wil­nych będ­zie te­raz wy­jaś­ni­e­nie od­po­wied­zi­al­ności EY. Jeśli to się uda, to posz­ko­do­wani in­west­orzy otrzy­mają przy­najm­niej od­sz­ko­do­wa­nie za znaczną część swoich szkód.

Quelle: IURIS­Link (www​.iuris​link​.pl)

Co­py­right © Schirp & Part­ner Rechts­an­wälte | Im­pres­sum | Da­ten­schutz­er­klä­rung

Zum Seitenanfang