Les ci­toy­ens français et l’assurance so­ciale de dé­pen­dance ou as­surance dé­pen­dance (Pfle­ge­ver­si­che­rung) en R.F.A.

von Wolf­gang Schirp und Tho­mas Kir­sch­ner: La Re­vue de la Coo­pé­ra­tion Trans­fron­ta­lière n° 7 – Sept/​Oct. 1997

Den Ar­ti­kel als PDF her­un­ter­la­den: La Re­vue 1997-10

Copyright © Schirp & Partner Rechtsanwälte | Impressum | Datenschutzerklärung
Zum Seitenanfang